ติดตามคำร้อง


สถานะคำร้อง


 • รอดำเนินการ

 • ตรวจสอบ

 • เสร็จสิ้น


 • หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน

  1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ
  - วัน/เดือน/ปี
  - ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/E-mail
  - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติกรรมร้องเรียนที่ชัดเจน
  - พยานเอกสาร และบุคคล (ถ้ามี)
  2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ
  3. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
  4. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นฐานข้อมูล
 • ช่องทางการร้องเรียน

  - ยื่นเรื่องด้วยตนเอง
  - ส่งหนังสือร้องเรียน
  - ผ่านระบบ Intermet ทาง Website มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ช่องทางการตอบข้อร้องเรียน

  - เว็บไซต์
  - ไปรษณีย์
  - E-mail

  ปลอดภัยข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ

รับเรื่องร้องเรียน
* จำเป็น
- ไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB.
- ประเภทไฟล์ที่รองรับ : pdf, doc, docx, xls, xlsx, png, gif, jpg, jpeg.
7 + 6 =